Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De deelnemer: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Verbindend Opvoeden.

 2. Het aanbod: online training die wordt aangeboden door Verbindend Opvoeden


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Verbindend Opvoeden
met e-mailadres verbindendopvoeden@gmail.com

in persoon van:
1. Anky De Frangh, klinisch kinder- en jeugdpsychologe en cognitief gedragstherapeute

met ondernemingsnummer 0820249717
2. Gitte De Bruyn, klinisch kinder- en jeugdpsychologe en cognitief gedragstherapeute

met ondernemingsnummer 0535941133


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verbindend Opvoeden en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Verbindend Opvoeden en de deelnemer.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Verbindend Opvoeden en de deelnemer deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de deelnemer beschikbaar gesteld.

 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verbindend Opvoeden en de deelnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 4 – Totstandkoming

 1. De overeenkomst tussen Verbindend Opvoeden en de deelnemer komt tot stand door invulling van een digitaal inschrijvingsformulier en is definitief na betaling.

 2. De deelnemer die een training ook namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-) participanten, die hij/zij aanmeldt.

 3. De deelnemer is minstens 18 jaar bij aanvang van de training.

 4. De deelnemer geeft door inschrijving aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.


Artikel 5 – Training

 1. Verbindend Opvoeden spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de training. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier. Verbindend Opvoeden zal dat gebruiken om de training waar nodig te verbeteren.

 2. Verbindend Opvoeden behoudt zich het recht bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.


Artikel 6 – Betaling

 1. De deelnamekosten van de online training zijn direct na inschrijving verschuldigd. Verbindend Opvoeden verzendt daartoe (uitsluitend per mail) een betalingsuitnodiging. Op expliciete vraag van de deelnemer kan een factuur verzonden worden per mail. Na betaling en vanaf de datum die meegedeeld wordt bij de informatie van de training, krijgt de deelnemer toegang tot de besloten Instagram account waarop de training zal plaatsvinden. 

 2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Verbindend Opvoeden zich het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname.

 3. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal.

 4. De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verbindend Opvoeden te melden.


Artikel 7 – Annulering

 1. Een overeenkomst voor het volgen van een online training die gestart is, kan niet herroepen worden. Indien een deelnemer tijdens de training beslist om te stoppen, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen.

 2. Annulering voor de start van de training is mogelijk, maar pas geldig als ze schriftelijk per email gebeurt en na ontvangstmelding door een trainer van Verbindend Opvoeden. In geval van annulering voor de start van de training wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. 

 3. Bij annulatie door Verbindend Opvoeden wordt het inschrijvingsgeld eveneens integraal teruggestort. Een annulatie van de training kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht (bij één van de of beide trainers). 

 4. Opschorting van de dienstverlening geeft de deelnemer geen recht op enige schadevergoeding. Verbindend Opvoeden of diens trainers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de activiteit.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Met het geven van een online training aanvaardt Verbindend Opvoeden een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Verbindend Opvoeden geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Verbindend Opvoeden de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Verbindend Opvoeden noch de trainers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden. 

 2. Verbindend Opvoeden is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door Verbindend Opvoeden verstrekte informatie/geleverde training.


Artikel 9 – Klachten

 1. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Verbindend Opvoeden en haar trainers geleverde diensten dienen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Verbindend Opvoeden kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

 2. De deelnemer dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

 3. De schadevergoeding waartoe Verbindend Opvoeden mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de deelnemer voor de training betaald heeft.


Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de deelnemer verstrekte materialen komen Verbindend Opvoeden en de trainers toe. 

 2. Alle door Verbindend Opvoeden in het kader van de training verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer en zijn of haar gezin. Het is de deelnemer, ongeacht de wijze ervan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de deelnemer niet toegestaan om op basis van de door of namens Verbindend Opvoeden verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Verbindend Opvoeden en de trainers daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming hebben verleend.


Artikel 11 – GDPR

 1. Voor deelname aan de training geeft de deelnemer toestemming aan Verbindend Opvoeden om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen. 

 2. Voor deelname aan de instagramcursus geeft de deelnemer zijn instagramaccount op om toegang te krijgen tot de besloten instagramaccount waar de cursus doorgaat. Na afloop van de cursus verwijderen wij deze informatie uit onze database. 

 3. Voor meer informatie rond GDPR kan je de privacyverklaring op deze website raadplegen.Opgesteld te Hasselt, 1 augustus 2021